• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • VZN
  • KONTAKT
  • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Dedina Mládeže

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Miestne dane 2013 - Helyi adók 2013

Vzory nových tlačív priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Vážení daňovníci !

Ak v roku 2012 nastala nejaká zmena, ktorá má vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa i ostatných miestnych daní, zmenu je nutné nahlásiť najneskôr do 31. januára 2013 správcovi dane.  

Novelou zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zmenili aj tlačivá daňového priznania. Nové daňové priznanie podávajú iba daňovníci, ktorí mali zmeny.

 

Tisztelt adófizetők!

Ezúton hívjuk fel a figyelmüket, hogy ha a 2012-es évben változás történt, ami a helyi adók kivetését befolyásolja, például telek eladás, épület eladás, öröklés stb. ezen változásokat 2013. január 31-ig jelentsék be az adókezelőnek – a községi hivatalban.

Az új adóbevallási nyomtatványok megtalálhatók az alábbiakban.

 

Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľnosti pre fyzickú osobu

Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľnosti pre právnickú osobu

Poučenie na vyplnenie priznaní k miestnym daniam 2013

Potvrdenie o podaní daňového priznania

Zoznam aktualít

Pozvánka na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
Upozornenie pre štatutárov
Pozvánka na 18. zasadnutie OZ Dedina Mládeže
Úradné hodiny počas veľkonočných sviatkov 2017 - húsvéti ügyfélfogadás
Informácia o zverejnení pozvánky
Upozornenie pre štatutárov
Odčítavanie vodomerov - vízóra leolvasás
Pozvánka na 17. zasadnutie OZ Dedina Mládeže
Pozvánka na 16. zasadnutie OZ Dedina Mládeže
Elektronické služby pre občanov
1 2 ... 13 [>]